محورهای همایش

  • بررسی وضعیت تأمین مالی بنگاه‌ها از بازار مالی ایران

  • بررسی نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت و تبیین جایگاه کنونی

  • بررسی راهکار‌های افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی

  • بررسی نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در فرآیند تأمین مالی

  • نقش تأمین مالی از بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی

  • تأثیر بازار سرمایه در تحقق حمایت از کالاهای ایرانی

بستن